SITEMAP

NOORD HOLLAND


STP.GR TEXEL
LOODSMANDUIN – BP19 STP.XI ML FLUWA A29 BATTERIJ DEN HOORN
NL VUURLEIDINGSPOST + DUITSE VF52a TR 3 NL GESCHUTBUNKERS
W.N.22a H – DE DENNEN W.N.21 H – TEXLA
BUNKERDORP 617 TEXLA
STP.IXb VLIEGVELD  
SK BEFEHLSSTAND

STP.GR SCHOORL
SEEZIEL BATTERIE CAMPERDUIN WIDERSTANDSNEST 16
STP.XVA H LEHRBATTERIE HERMAN GÖRING W.N.34 L FUNK SENDE ANLAGE BERNHARD


SCHOORL - W.N.34 L. BERNHARD
VLIEGVELD BERGEN

FESTUNG IJMUIDEN
WIDERSTANDNEST 63 WIDERSTANDNEST 64
W.N.64 IJMUIDEN - 2 KÜVER BUNKERS
WIDERSTANDNEST 66 WIDERSTANDNEST 73
W.N.66 IJMUIDEN - 671SK
W.N.66 IJMUIDEN - M120 
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - 644
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - 636 SK
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - 668
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - 671 SK
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - M170
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - 656
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - M170
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - 656
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - M170 / 656
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - SK BRUNNENGALLERIE
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - FRESCO'S
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - LOOPGRAVEN
W.N.73 KERNWERK IJMUIDEN - OVERIGE
WIDERSTANDNEST 77 WIDERSTANDNEST 79
W.N.77 IJMUIDEN - SK TORPEDOBUNKER 
W.N.77 IJMUIDEN - SCHNELLBOOTBUNKER
W.N.79 IJMUIDEN - V214 EN TOBRUK
WIDERSTANDNEST 80 WIDERSTANDNEST 81
W.N.80 IJMUIDEN - TOBRUK W.N.81 IJMUIDEN - 134
W.N.81 IJMUIDEN - FLAKSTAND 
W.N.81 IJMUIDEN - OPEN BEDDING
W.N.81 IJMUIDEN - KÜVER BUNKERS
W.N.81 IJMUIDEN - M178
W.N.84 IJMUIDEN - KÜVER 467

W.N.81 IJMUIDEN - M272
W.N.81 IJMUIDEN – M272
W.N.81 IJMUIDEN - M272
W.N.81 IJMUIDEN - M272
WIDERSTANDNEST 82 WIDERSTANDNEST 84
W.N.82 IJMUIDEN - TOBRUK
W.N.82 IJMUIDEN - FL249
W.N.82 IJMUIDEN - FL249
W.N.82 IJMUIDEN - FL243
W.N.82 IJMUIDEN - FL243
WIDERSTANDNEST 85 WIDERSTANDNEST 86
W.N.85 IJMUIDEN - OPEN BEDDING
W.N.85 IJMUIDEN - TOBRUK
W.N.85 IJMUIDEN - VF7A
W.N.85 IJMUIDEN - 501
W.N.85 IJMUIDEN - VF7A
W.N.85 IJMUIDEN - VF7A
W.N.85 IJMUIDEN - 501
W.N.85 IJMUIDEN - TOBRUK
W.N.85 IJMUIDEN - VERSPERRINGEN
WIDERSTANDNEST 92 WIDERSTANDNEST 93
W.N.92 IJMUIDEN - DUBBELE OFFICIERS BUNKER
W.N.92 IJMUIDEN - FA BUNKER
W.N.92 IJMUIDEN - FL246 
W.N.92 IJMUIDEN - VERPLEGUNGSBUNKER
W.N.92 IJMUIDEN - S.T.S 5792 WINDHUK 
W.N.92 IJMUIDEN - S.T.S 5795 SAMOA 
W.N.92 IJMUIDEN - TOBRUK 
W.N.92 IJMUIDEN - 668 
W.N.92 IJMUIDEN - 676 
W.N.92 IJMUIDEN - WALZKÖRPERSPERRE 
W.N.93 IJMUIDEN - TOILETGEBOUW
W.N.93 IJMUIDEN - 502
W.N.93 IJMUIDEN - 134
WIDERSTANDNEST 95 WIDERSTANDNEST 98
W.N.95 IJMUIDEN - VF LAG 
W.N.95 IJMUIDEN - 502 SK 
W.N.98 IJMUIDEN - F.A. TOILETGEBOUW
W.N.98 IJMUIDEN - F.A. TOILETGEBOUW
WIDERSTANDNEST 100 WIDERSTANDNEST 109
W.N.100 IJMUIDEN - KSB
W.N.100 IJMUIDEN - 502
W.N.100 IJMUIDEN - 622
W.N.109 IJMUIDEN - 117A NEU 
W.N.109 IJMUIDEN - 117A NEU 
W.N.109 IJMUIDEN - 622 IN A 
W.N.109 IJMUIDEN - 502 IN A
W.N.109 IJMUIDEN - VF BUNKER
WIDERSTANDNEST 122 WIDERSTANDNEST 131
W.N.122 IJMUIDEN - KÜVER 451
W.N.122 IJMUIDEN - KÜVER
W.N.122 IJMUIDEN - OVERIG
W.N.131 IJMUIDEN – M151
WIDERSTANDNEST 135 WIDERSTANDNEST 142
BP 135 IJMUIDEN - VF 7A 
BP 135 IJMUIDEN - VF 7A
BP 135 IJMUIDEN - VF UNTERSTAND
BP 135 IJMUIDEN - VF UNTERSTAND
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - VF7A
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - KÜVER 450A
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - 2 TOBRUKS
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - LATRINE BUNKER
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - M120 MET AANGEBOUWDE M151
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - OBSERVATIE POST M120
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - VERPFLEGUNGSBUNKER
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - TOBRUK MET GANG
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - KOLENBUNKER
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - REVIERBUNKER
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - M153C MET AANGEBOUWDE M151
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - KANTINE BUNKER
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK - OPSLAGBUNKER
W.N.142 IJMUIDEN, LAGERAK  - MANSCHAPPENBUNKER
SCHEINWERFERSTELLUNG WERNER SCHEINWERFERSTELLUNG SIEGFRIED
IJMUIDEN, SCHEINWERFER-STELLUNG WERNER - AGGREGAAT-BUNKER 
IJMUIDEN, SCHEINWERFER-STELLUNG WERNER - MANSCHAPPENVERBLIJF
IJMUIDEN, SCHEINWERFER-STELLUNG WERNER - MANSCHAPPENVERBLIJF 
IJMUIDEN, SCHIJNWERFER-STELLUNG SIEGFRIED - OVERDEKT LOOPGRAAF
IJMUIDEN, SCHIJNWERFER-STELLUNG SIEGFRIED - AGGREGAAT BUNKER
IJMUIDEN, SCHIJNWERFER-STELLUNG SIEGFRIED - TOBRUK
IJMUIDEN, SCHIJNWERFER-STELLUNG SIEGFRIED - TOBRUK
IJMUIDEN, SCHIJNWERFER-STELLUNG SIEGFRIED - OVERDEKT LOOPGRAAF
IJMUIDEN, SCHIJNWERFER-STELLUNG SIEGFRIED - TOBRUK
IJMUIDEN, SCHIJNWERFER-STELLUNG SIEGFRIED - MANSCHAPPENVERBLIJF

STP.GR ZANDVOORT
W.N.157 SEEZIEL BATTERIE ZUIDZAND W.N.147
W.N.148 W.N.149
WALZKÖRPERSPERRE
STELLING DEN OEVER
STELLING DEN OEVER - WERK I
STELLING DEN OEVER - VERSPERRING
STELLING DEN OEVER - WERK XII
STELLING DEN OEVER - WERK III
STELLING DEN OEVER - WERK IX
STELLING DEN OEVER - WERK X
STELLING DEN OEVER - WERK V
STELLING DEN OEVER - WERK VII
STELLING DEN OEVER - WERK XI
STELLING DEN OEVER - WERK B EN F
STELLING DEN OEVER - LATRINE
STELLING DEN OEVER - BRANDSTOF-RESEVIOR 
STELLING DEN OEVER - OVERIGE

BINNENLANDSE STELLINGEN
HILVERSUM
BUSSUM
NAARDEN
MUIDEN