V.B.Den HelderVerteidigungsbereich Den Helder 2./M.FL.A.808 – Vangdam
Baupunkt 21 – Pz.Mauer Nordküste-Ostende
Baupunkt 22 – Pz.Mauer Nordküste-Mitte
Baupunkt 23 – Pz.Mauer Nordküste-Mitte
Baupunkt 24 – Pz.Mauer Nordküste-Mitte
Baupunkt 25, Marine Flak-Batterie Erfprinz – 5./M.FL.A. 808
Baupumkt 26 – Pz.Mauer Nordwestküste
Baupunkt 27 – 4./M.A.A. 607 Kaaphoofd
Baupumkt 28 – Pz.Mauer Nordwestküste
Baupunkt 29 – Flagruko 1./M.FL.A. 808
Baupunkt 30 – 4./M.A.A. 607 Kijkduin
Baupunkt 31 – 4./M.A.A. 607 Duinrand
Baupunkt 32 – Marko-Stand M.A.A. 607
Baupunkt 33 – W.N.135 H Riegelstellung Düne
Baupunkt 34 – W.N.136 H Riegelstellung Düne
Baupunkt 35 – Riegelstellung Düne
Baupunkt 35a – Südriegel
Baupunkt 36 – Riegelstellung Kampfwagengraben
Baupunkt 37 – Riegelstellung Kampfwagengraben
Baupunkt 37a – Südriegel
Baupunkt 38 – Riegelstellung Ostende
Baupunkt 39 – Riegelstellung Ostufer
Baupunkt 40 – W.N.150 H Regimentsgefechtsstand Kmdt – V.B. Den Helder
Baupunkt 41 – 1./M.FL.A. 808 Dirksz-Admiral
Baupunkt 42 – Marine Versorgung
Baupunkt 43 – W.N.150
Baupunkt 44 – Lw.Nachrichten-Anlage Mammut
Baupunkt 45 – W.N.132 L – Lw.Nachr.Anlage Salzhering
Baupunkt 45a – W.N.134 L Lw.Nachr.Anlage Knickebein
W.N.132 L – Lw.Nachr.Anlage Wasserman
Baupunkt 47 – 7./M.A.A. 607 Zanddijk
Baupunkt 48 – W.N.101 L – Flugplatz De Kooi
Baupunkt 49a – 6./M.A.A. 607 – Falga
W.N.102 L
W.N.141a L
W.N.142a
W.N.142 H